image
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque. Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa.
Search

3 werkdagen levertijd inclusief track and trace

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) hebben betrekking op alle (reclame)uitingen,
diensten, producten en materialen van Rosaria’s Lashes & Smile en alle daaraan
verbonden (al dan niet vrijgestelde) schoonheidsspecialisten. Wanneer er specifieke
overeenkomsten worden gesloten, zoals behandelovereenkomsten met cliënten, worden
deze AV geacht daar onderdeel van uit te maken. Rosaria’s Lashes&Smile is statutair
gevestigd te (1441JL) Purmerend aan de Boezemkade 28, en in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 70939403.

Artikel 1 – Definities AV
In deze AV wordt verstaan onder;
1. Schoonheidsspecialiste: schoonheidsspecialiste dan wel styliste te Purmerend die werkzaam
is als schoonheidsspecialiste dan wel styliste en de behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een
behandelingsovereenkomst sluit met de schoonheidsspecialiste.
3. Diensten: alle door schoonheidsspecialiste te leveren diensten, hieronder ook maar
niet uitsluitend begrepen behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie,
presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.
4. Producten: door Rosaria’s Lashes&Smile gebruikte en geleverde producten.
5. Cliënt: de te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht van
een opdrachtgever een behandeling wordt verricht. Dit kan, maar hoeft niet altijd, dezelfde
persoon te zijn als de opdrachtgever.
6. Behandelovereenkomst: deze AV zijn van toepassing op de totstandkoming en
uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de
schoonheidsspecialiste en de opdrachtgever en/of cliënt.
7. Geschillencommissies: www.anbos.nl

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze AV zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle
overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de schoonheidsspecialiste en
de opdrachtgever en/of cliënt.
2. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan schoonheidsspecialiste derden
betrekken, welke zij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de
opdrachtgever vereist.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door schoonheidsspecialiste derden
dienen te worden betrokken.
4. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst
tussen schoonheidsspecialiste en opdrachtgever. Hiervan kan slechts afgeweken worden
na schriftelijke overeenstemming.
5. Afwijkingen van deze AV zijn alleen geldig als ze schriftelijk in een daartoe strekkende
overeenkomst tussen de specialiste en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
6. De schoonheidsspecialiste draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en
verschaft de opdrachtgever of de cliënt een afschrift daarvan.
7. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar AV voor zover
dat van toepassing is.
8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
9. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van
toepassing. Schoonheidsspecialiste en opdrachtgever zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht worden genomen.
10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van
deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze
bepalingen.
11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is
geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
voorwaarden.
12. Rosaria’s Lashes&Smile treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade
aan of vermissing van de eigendommen van de patiënt te voorkomen.
13. Cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van
zijn eigendommen te voorkomen.
14. Rosaria’s Lashes&Smile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of
vermissing van de eigendommen van opdrachtgevers of cliënten. Dit heeft ook
betrekking op achtergelaten eigendommen.

Algemene voorwaarden ten aanzien van de behandelovereenkomst

Artikel 3 – Voorafgaande toestemming
1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de
toestemming van de cliënt vereist.
2. Als de cliënt dat verzoekt, legt de schoonheidsspecialiste schriftelijk vast voor welke
verrichtingen zij toestemming heeft verkregen en verstrekt zij de cliënt een afschrift
daarvan.
3. Als de cliënt jonger is dan 16 jaar is niet zijn toestemming vereist, maar de
toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd.
4. Als de cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van
de cliënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem/haar uitoefenen of van
zijn/haar voogd vereist. De verrichting kan slechts zonder deze toestemming worden
uitgevoerd als deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen of
als de cliënt na de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 4 – De behandelovereenkomst
1. De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de
schoonheidsspecialiste de opdracht verstrekt tot het verrichten van cosmetische
behandelingen.
2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de
leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de cliënt.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door
hem/haar aangegane behandelingsovereenkomst.
4. Voor het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever mondeling
en desgewenst schriftelijk door de hulpverlener geïnformeerd over:
a. de intakeprocedure;
b. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;
c. alternatieven voor de behandeling;
d. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en
tijdstip(pen) en wijze van betaling;
e. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
f. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;
g. de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;
h. als van toepassing: welke specialiste(s) feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren
of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken;
i. de informatie/instructies voor de cliënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;
j. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid;
k. de instructies voor de cliënt voor en na de behandeling, inclusief de symptomen
waarbij de cliënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de cliënt contact moet
opnemen;
l. de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;
m. deze AV, welke direct tijdens de intakeprocedure of in ieder geval vóór de aanvang
van de eerste behandeling aan cliënt ter hand worden gesteld. Op verzoek van cliënt kunnen de
AV ook op elk ander moment voorafgaand aan de eerste behandeling aan hem of haar ter hand
worden gesteld.
n. Door met de behandeling aan te vangen, verklaart cliënt deze AV te hebben gelezen
en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.
5. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens
van een contactpersoon op te geven.

Artikel 5 – Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen,
etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van
deze termijn vervallen is.
2. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met loyaliteitsprogramma of andere
kortingsprogramma’s of -acties. In het geval van een aanbieding dient er altijd een
bedrag van 100% van de totaalprijs te worden voldaan, voorafgaand aan de behandeling
(aanbetaling).

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Schoonheidsspecialiste zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemer uitvoeren.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verstrekt. Indien voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft
schoonheidsspecialiste het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Onder de in ‘6.2’ genoemde gegevens wordt ook verstaan het tonen van een geldig
identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Rosaria’s
Lashes&Smile te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een
cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Rosaria’s
Lashes&Smile gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.
4. Schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook,
ontstaan ten gevolge van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor schoonheidsspecialiste kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien de overeenkomst de verplichting voor opdrachtgever behelst bepaalde
gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke andere wijze ook
verstrekt, zal de schoonheidsspecialiste deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik
aanvaarden. Schoonheidsspecialiste zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk
behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de
persoon op wie de gegevens betrekking hebben, noch gebruiken als bewijsmiddel bij
enige (gerechtelijke) procedure. De
gegevens mogen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere
wijze dan ook mogen vermenigvuldigd.
6. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan schoonheidsspecialiste
een geplande opdracht, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet kan worden
uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan de ondernemer
verschuldigd. Bij het maken van een nieuwe overeenkomst hierna, dient er altijd een
bedrag van 50% van de totaalprijs te worden voldaan, voorafgaand aan de behandeling
(aanbetaling).
7. Indien opdrachtgever aan schoonheidsspecialiste informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van
virussen en/of defecten.

Artikel 7 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding
1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en
zolang de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag,
met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang de
schoonheidsspecialiste door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te
voldoen, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van
schade, kosten en/of rente kan doen gelden.
2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen schoonheidsspecialiste de
overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal opdrachtgever, indien er sprake is
van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht
geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
3. Schoonheidsspecialiste is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te ontbinden indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst schoonheidsspecialiste ter kennis genomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen
niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
opdrachtgever de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende nakomt.
4. Voorts is Rosaria’s Lashes&Smile bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid
niet mag worden verwacht.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Rosaria’s
Lashes&Smile op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rosaria’s
Lashes&Smile de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij de aanspraken
uit wet en overeenkomst.
6. Rosaria’s Lashes&Smile behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen van Rosaria’s mag zonder vooraf
verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins
vermenigvuldigd, digitaal of analoog.
2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door Rosaria’s.

Artikel 9 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen
1.De tarieven voor de dienstverlening door schoonheidsspecialiste worden aan
opdrachtgever bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel
schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten van 5% van het totale bedrag en
heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten,
voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren
een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare
omstandigheden – behoudt schoonheidsspecialiste zicht het recht voor de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en
berekeningswijze.
4. De schoonheidsspecialiste mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel
verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het
sluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan de schoonheidsspecialiste,
dat in redelijkheid niet van schoonheidsspecialiste mag worden verwacht dat zij de
overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium.
5. Schoonheidsspecialiste bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3
en 4 van dit artikel onverwijld middels een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever,
met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk
verhoging zal ingaan.

Artikel 10 – Betaling
1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: bij
alle behandelingen moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan. Dit is
alleen anders indien cliënt gebruik maakt van een aanbod tot het betalen in termijnen.
Het staat schoonheidsspecialiste en opdrachtgever verder vrij om een andere wijze van
betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de
betalingsverplichting niet op.
2. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten in het geval van een groep (2
of meer personen) wordt als volgt voldaan: bij alle behandelingen moet er vooraf 50%
van de totaalprijs worden voldaan. Het overige deel van de factuur wordt direct na de
behandeling voldaan. Het staat schoonheidsspecialiste en opdrachtgever vrij om een
andere wijze van betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de
declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Betaling van overige facturen aan schoonheidsspecialiste dient te geschieden binnen
14 dagen na de factuurdatum op de door schoonheidsspecialiste aan te geven wijze.
Door het enkele feit dat schoonheidsspecialiste op de vervaldatum van de factuur niet de
beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is opdrachtgever
zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.
4. Cadeaubonnen zijn tot een jaar na aankoopdatum van kracht, onder voorbehoud van
prijswijzigingen van behandelingen en producten. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar
voor contanten.
5. Indien de cliënt in aanmerking komt voor een bijdrage van een zorgverzekeraar, dan
dient deze de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.
6. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke
schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van de schoonheidsspecialiste onmiddellijk opeisbaar.
7. De opdrachtgever is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de
vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen dat Rosaria’s Lashes&Smile
rechtsgeldig van hem/haar te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit
bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van de euribor + 1%
waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.
8. Indien de opdrachtgever niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet binnen de
overeengekomen termijn, is hij/zij zonder dat enige voorafgaande sommatie of
ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. De opdrachtgever kan geen beroep doen op
verrekening. Voor iedere dag, maand of gedeelte van een maand waarin de
opdrachtgever met de betaling van de factuur in gebreke is, wordt het factuurbedrag van
rechtswege verhoogd met de contractuele rente van 1% per maand (12% per jaar), tenzij
de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in
gebreke is tot het moment dat het volledige bedrag is voldaan.
9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die schoonheidsspecialiste maakt in
het kader van de incasso van een vordering op de opdrachtgever, voortvloeiend uit niet-
nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Het staat schoonheidsspecialist vrij de werkelijke buitengerechtelijke
kosten te vorderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten.]
10. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de
schoonheidsspecialiste het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald,
verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens
heeft schoonheidsspecialiste het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder
rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de
door de toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever, aan schoonheidsspecialiste
veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven,
diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.
11. Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de
factuur, dan is hij/zij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan
schoonheidsspecialiste bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij
gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aan
schoonheidsspecialiste aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de
betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal
schoonheidsspecialiste onverwijld een creditering doen plaatsvinden.
12. De opdrachtgever blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van
alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen.
13. Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter
voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de
gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van
ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van
opdrachtgever.
14. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast
indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de
overeengekomen vergoeding.
15. Rosaria’s Lashes&Smile heeft het recht haar prijzen aan te passen. De nieuwe prijzen
worden minimaal 21 kalenderdagen voorafgaand aan de ingang ervan bekendgemaakt.
16. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Rosaria’s Lashes&Smile binnen 7
kalenderdagen op te zeggen, indien deze niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 11 – Annuleringen
1. Afspraken die 48 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door
cliënt, of zonder dat de cliënt verschijnt niet worden afgezegd, worden bij de
opdrachtgever in rekening gebracht in de vorm van annuleringskosten ten bedrage van
50% van het totaalbedrag van de behandeling. Behoudens tegenbewijs strekt de
administratie van schoonheidsspecialiste tot het volledige bewijs dat de bewuste
afspraak is gemaakt. Annulering kan alleen plaatsvinden via Whatsapp, telefonisch of via
de Facebook pagina van ondernemer.
2. De schoonheidsspecialiste zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen
om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.
3. Indien opdrachtgever, zonder geldige reden dan wel zonder in kennis stelling van
schoonheidsspecialiste, meer dan 15 minuten te laat komt opdagen, zal dit gelden als
een annulering en is lid 1 van onderhavig artikel van overeenkomstige toepassing.

Algemene voorwaarden ten aanzien van de webshop

Artikel 12 – Herroepingsrecht
1. De klant kan een online aankoop van een fysiek product gedurende een bedenktijd
van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
– Het product niet gebruikt is;
– Het product in de originele verpakking is;
– Het geen product is dat op maat gemaakt is of aangepast;
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen;
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
2. De bedenktijd zoals in lid 1 genoemd, gaat in op de dag dat de consument het enige
bestelde product of laatste product heeft ontvangen van één bestelling.
3. De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
info@glowexpert.nl.
4. De klant is verplicht om het product/ de producten binnen 14 dagen na het kenbaar
maken van zijn herroeping te retourneren aan Rosaria’s Lashes&Smile. Indien dit niet het geval is, vervalt het
herroepingsrecht.
5. De kosten voor retourneren van webshop producten zijn voor de klant.

Artikel 13 – Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk in de volgende gevallen:
a. De ruiling vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na de aankoop, tegen overlegging van
de originele factuur.
b. Het product wordt geretourneerd in de originele, wellicht gesealde, verpakking.
c. Het product is niet gebruikt.
2. Bij het retourneren van afgeprijsde producten, krijgt de klant het aankoopbedrag
teruggestort.
3. Op maat gemaakte producten of speciaal voor de klant aangepaste producten kunnen
niet worden geruild.

Artikel 14 – Levering en levertijd
1. Rosaria’s Lashes&Smile levert producten zolang de voorraad strekt.
2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
3. De door Rosaria’s Lashes&Smile online opgegeven levertijden zijn indicatief en geven
de klant bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen of Rosaria’s Lashes&Smile niet binnen 14 kalenderdagen
na bestelling door de klant de producten kan leveren.
4. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant de online bestelprocedure volledig
heeft afgerond en daarvan een digitale bevestiging heeft ontvangen van Rosaria’s Lashes&Smile.
5. Feitelijke levering: de klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door
hem/haar bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 15 – Verzending en verpakking
1. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen schriftelijk anders hebben afgesproken.
2. Indien de verpakking van het geleverde product geopend of beschadigd is, dient de
klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan een aantekening te laten maken door de bezorger.
Bij gebreke veroorzaakt door de expediteur, kan Rosaria’s Lashes&Smile niet aansprakelijk worden gehouden voor schade.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Indien schoonheidsspecialiste aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in
een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid
van Rosaria’s Lashes&Smile beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op
vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het
schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
2. Schoonheidsspecialiste is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële
schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen
diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan schoonheidsspecialiste
toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
3. Schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
ontstaan doordat schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door of namens de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Hieronder valt ook
informatie ten aanzien van o.a. allergieën, diëten, zwangerschap, borstvoeding en
bepaalde ‘medische geschiedenis’ zoals medicatie en metalen in het lichaam.
Schoonheidsspecialiste vraagt voorafgaand aan de behandeling naar deze informatie.
Tevens vallen hieronder ook online bestelde bestellingen die verkeerd bezorgd zijn,
vanwege een verkeerd ingevuld adres door de consument.
4. Schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor schade jegens derden.
Opdrachtgever wordt bij het sluiten van een overeenkomst met schoonheidsspecialiste
steeds geacht schoonheidsspecialiste hiervoor te vrijwaren.
5. Schoonheidsspecialiste is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
6. Schoonheidsspecialiste is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door
Rosaria’s Lashes&Smile verstrekte informatie of geleverde diensten, tenzij anders bij Wet
bepaald.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de
schoonheidsspecialiste lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of
van de cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
8. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de
betreffende lezer. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven
die niet direct aan Rosaria’s Lashes&Smile zijn gelieerd, wordt afgewezen.
9. Als ten behoeve van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst verrichtingen
worden verricht in een kliniek die geen partij is bij deze overeenkomst, is deze kliniek voor een
tekortkoming mede aansprakelijk alsof zij zelf partij is bij de behandelingsovereenkomst.
10. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de
schoonheidsspecialiste lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de cliënt
in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
11. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de
cliënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het
vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78
BW.

Artikel 17 – Inspanningsverplichting
1. Rosaria’s Lashes&Smile heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de cliënt
en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te
bereiken voor zover dat haalbaar en verantwoord is. Rosaria’s Lashes&Smile aanvaardt
geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het
resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende
jurisprudentie en regelgeving.
2. In het geval de geleverde dienst binnen één week niet meer voldoet aan de
verwachtingen die daaraan mogen worden gesteld, heeft opdrachtgever recht op
garantie indien opdrachtgever binnen die week een nieuwe afspraak maakt tot herstel
van de geleverde dienst.

Artikel 18 – Overmacht
1. Schoonheidsspecialiste is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens opdrachtgever indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. In geval van overmacht is schoonheidsspecialiste niet aansprakelijk voor enig daaruit
voortvloeiende schade.
3. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan: alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop schoonheidsspecialiste geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor schoonheidsspecialiste niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In
ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog,
natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking,
overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is
ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van de schade aan de andere partij.
5. Voor zover schoonheidsspecialiste ten tijde van het intreden van de overmacht
inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandig waarde toekomt, is schoonheidsspecialiste gerechtigd om reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden
deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 – Nakoming en garantie
1. Rosaria’s Lashes&Smile staat ervoor in dat producten en diensten voldoen aan de
overeenkomst, vermelde specificaties in het aanbod en redelijke eisen van
deugdelijkheid bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften van de overheid.
2. Rosaria’s Lashes&Smile staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor ander
gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn en op basis waarvan informatie en adviezen
gegeven zijn.
3. Een door de Rosaria’s Lashes&Smile of diens toeleverancier extra verstrekte garantie
beperkt nooit de wettelijke vorderingen en rechten die door de klant op basis van de
overeenkomst tegenover Rosaria’s Lashes&Smile kan laten gelden, indien Rosaria’s
Lashes&Smile diens deel van de overeenkomt niet naar behoren uitgevoerd heeft.
4. De garantie met betrekking tot online aangeschafte producten is uitsluitend van
toepassing op defecten veroorzaakt door gebrekkige fabricage of materiaal.
5. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg
van nalatigheid of niet-deskundig gebruik door de klant, evenals wanneer de oorzaak van
het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
6. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die in de overeenkomst
zijn opgenomen tussen partijen, gaat over op de klant vanaf het moment waarop deze in
ontvangst genomen zijn door de klant of een derde die het product ten behoeve van de
klant in ontvangst neemt op het door de klant aangegeven adres.

Overige voorwaarden

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen van Rosaria’s
Lashes&Smile mag zonder vooraf verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.
2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door Rosaria’s Lashes&Smile.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud
Rosaria’s Lashes&Smile behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot
het ogenblik dat de volledige koopprijs is voldaan.

Artikel 22 – Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart schoonheidsspecialiste voor eventuele aanspraken van
derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan
de oorzaak een andere is dan aan schoonheidsspecialiste toerekenbaar is. Indien
schoonheidsspecialiste uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
opdrachtgever gehouden schoonheidsspecialiste zowel buiten als in rechte bij te staan
en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht
opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
schoonheidsspecialiste, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zijde van schoonheidsspecialiste en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 23 – Klachtenregeling
1. De schoonheidsspecialiste beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de schoonheidsspecialiste nadat de
opdrachtgever en/of cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de schoonheidsspecialiste ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen,
gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de schoonheidsspecialiste per omgaande
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen
men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Geschillen tussen de opdrachtgever en/of de cliënt enerzijds en de
schoonheidsspecialiste anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de opdrachtgever en/of de cliënt als door
de schoonheidsspecialiste schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden
gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Opdrachtgever en schoonheidsspecialiste komen overeen eerst zich in te spannen om
samen het geschil op te lossen alvorens deze aan de geschillencommissies voor te
leggen.
3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven
genoemde Geschillencommissies of aan de rechter.
5. Met inachtneming van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is
ter zake van alle mogelijke geschillen uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter in de
Rechtbank Amsterdam.
6. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
7. Op alle rechtsbetrekkingen tussen schoonheidsspecialiste en opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 – Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
1. Deze AV zijn te allen tijde in schriftelijke of elektronische vorm opvraagbaar bij
Rosaria’s Lashes&Smile. Het staat Rosaria’s Lashes&Smile te allen tijde vrij om deze AV
te wijzigen. Met een wijziging vervallen alle eerdere versies: van toepassing is steeds de
versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

0
    0
    Winkelmandje
    Je winkelmandje is leegTerug naar de shop